PEGASUS

De NGO-partner voor expatverzekeringen

Pegasus, uw partner in verzekeringsbeheer
en expatmanagement voor de non-profitsector

OPLOSSINGEN

Expatmanagement en verzekeringen voor NGO’s

Pegasus ondersteunt NGO’s bij hun activiteiten in het Globale Zuiden door hen een brede waaier aan verzekeringsdekkingen en daarnaast ondersteuning voor expatmanagement aan te bieden. Onze expertise en bevoorrechte relaties met onze partners garanderen een maximale gemoedsrust voor NGO’s en hun expats.

Concentreer u op uw missie, wij zorgen voor uw verzekering!

Indexatie mei en juni 2024: OSZ-verzekering, pensioenen, kinderbijslag en lonen

Met genoegen kunnen wij u meedelen dat vanaf 1 mei 2024 de OSZ-bijdragen,de ziekte-uitkeringen en de meeste pensioenen stijgen met 2%. Dit als gevolg van de overschrijding van de spilindex in april 2024.De ziekte-uitkeringen en pensioenen zullen automatisch...

Enkele van onze partners

Lage tarieven

Bij Pegasus bieden we aantrekkelijke groepstarieven voor leden.

Expertise

Expertise in het managen van uitzenden van expats naar landen van het Globale Zuiden en in verzekeringen

Structure

Een structuur op mensenmaat die hechte relaties mogelijk maakt.

WAT DOEN WE?

Onze missie

Pegasus ondersteunt haar leden bij het tewerkstellen van expats in partnerlanden in het Zuiden (loonondersteuning en verzekering) en ondersteunt haar leden bij het verzekeren van mensen die werken in, komen uit of gaan naar partnerlanden in het Zuiden.

Multidimensionale ondersteuning

PEGASUS is een non-profitorganisatie die diensten verleent aan aangesloten NGO’s op het gebied van personeelsondersteuning, verzekeringen en juridisch advies voor expats.

Ondersteuning voor personeel van zuidelijke partners en personeel op missie.

Non-profit voor non-profit.

Onze verzekeringspolissen

Ontdek onze dekking voor NGO!

Lidmaatschap

Hoe kan ik lid worden van Pegasus?

Veelgestelde vragen

WELKE VOORWAARDEN EN PROCEDURE GELDEN BIJ OSZ BIJ ZWANGERSCHAPSVERLOF?

Een zwangerschap van een expat wordt op dezelfde manier behandeld als arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Dit betekent dat dezelfde voorwaarden, bedragen en procedure gelden, met een paar bijzonderheden.

OSZ-uitkeringen kunnen worden gecombineerd met een gegarandeerde inkomensverzekering.

1. Duur
Zwangerschapsverlof duurt maximaal 15 weken, waarin de verwachte datum van de bevalling moet vallen. Het verlof begint ten vroegste 7 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum en ten laatste op de dag van de bevalling (in België is het anders: minstens één week moet voor de bevalling worden opgenomen).

Let op: tijdens deze periode is de vergoeding van ziektekosten voor de verzekerde expat gebaseerd op het RIZIV-tarief.

2. Procedure
De aanvraag moet de OSZ ten minste binnen de 90 dagen na het begin van het bevallingsverlof bereiken (anders wordt de vergoeding pas betaald vanaf de datum van ontvangst van de kennisgeving van het verlof). Er moet een certificaat worden bijgevoegd waarin de zwangerschap wordt vastgesteld en waarin de datum van aanvang van het zwangerschapsverlof en de verwachte bevallingsdatum worden vermeld.

3. Zwangerschap van de samenwonende
In geval van zwangerschap van de samenwonende die persoon ten laste is van de expat, ontvangt zij geen vergoeding, maar worden de kosten van de bevalling terugbetaald door de ziektekostenverzekering.

WELKE REGELS EN PROCEDURE GELDEN BIJ OSZ IN GEVAL VAN ZIEKTE?

1. Verzekerde personen

 Alleen expats die door ziekte niet kunnen werken zijn verzekerd.

 2. Wachttijd

De wachttijd (bij aanvang van de verzekering)  bedraagt  6 maanden.

 Er is een uitzondering op de wachttijd: wanneer de aansluiting onmiddellijk volgt op een verzekering bij de RSZ (als werknemer, zelfstandige of werkloze) of een andere verplichte wettelijke verzekering (bv. in het buitenland) of op het statuut van ambtenaar, of ook op een verlengde verzekeringsperiode, of wanneer de periode van onderbreking tussen beide systemen minder dan 2 maanden bedraagt.

 Zodra de expat ziek is en verwacht hierdoor loon te verliezen, moet hij de OSZ hiervan op de hoogte brengen. Dit gebeurt met een speciaal formulier (MI/ZI model 1) dat ter beschikking staat van de NGO. De NGO vult model 2 in. De OSZ kan ook reeds op een andere manier op de hoogte worden gesteld, door middel van een schriftelijk document (e-mail, fax, brief) , waarna het formulier verstuurd wordt..

 Deze kennisgeving moet de OSZ bereiken binnen 90 dagen na het begin van het recht op de uitkering (in geval van ziekte: het is gebruikelijk dat de NGO de eerste maand van arbeidsongeschiktheid betaalt, in welk geval het recht ontstaat aan het einde van die maand; in geval van zwangerschap: het recht ontstaat aan het begin van het zwangerschapsverlof en uiterlijk op de dag van de geboorte). Een aanvraag die na de 90 dagen wordt ingediend, is nog steeds geldig, maar geeft pas recht op de uitkering op de dag waarop de aanvraag wordt ontvangen.

 Een medisch attest waaruit arbeidsongeschiktheid blijkt, moet samen met de aanvraag worden ingediend. Als dit niet mogelijk is, wordt het op een later tijdstip opgestuurd. De OSZ kan een medisch onderzoek eisen.

 Normaal gesproken moet eerst de NGO op de hoogte worden gesteld, die vervolgens de OSZ op de hoogte stelt. Als het gevaar bestaat dat de termijn overschreden wordt, moet de ontwikkelingswerker best ook de OSZ rechtstreeks op de hoogte brengen.

WELKE PROCEDURE BIJ EEN EERSTE UITZENDING?

Stuur Pegasus het inschrijfformulier en, als een OSZ-verzekering vereist is, moeten ook de modellen 4D, 8 en 10 worden ingevuld en teruggestuurd. De procedure is alleen voor Pegasus-leden (zie nuttige documenten).

WAT ZIJN DE PROCEDURES BIJ EEN UITZENDING NAAR EEN NIEUW LAND?

Breng Pegasus onmiddellijk op de hoogte van de nieuwe uitzending. Let op: als het land van de nieuwe uitzending een oorlogsland is, zijn oorlogsgerelateerde risico’s uitgesloten van de verzekering arbeidsongevallen bij OSZ .

Je moet ook het land wijzigen in de Group S Presta Webtool, zodat je de fiscale situatie van je expat kunt aanpassen.

WELKE VERZEKERING HEB IK NODIG OM EEN SCHENGENVISUM TE KRIJGEN VOOR MIJN WERKNEMER OF BEROEPSRELATIE?

Pegasus biedt dekking in het kader van Foreigners Plan, tegen een voordelig tarief.

WELKE VERZEKERING IS NODIG VOOR KORTE OPDRACHTEN IN/BUITEN EUROPA?

Pegasus biedt de Expat&Co dekking, die repatriëring en gezondheidszorg omvat.

WORDT TANDHEELKUNDIGE ZORG VERGOED DOOR OSZ?

Wat betreft de vergoeding van tandheelkundige zorg: conservatieve tandheelkundige zorg (scaling, vullingen, wortelkanalen, enz.) wordt vergoed.

Het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) vergoedt echter niet de kosten van tandkronen, bruggen en implantaten. Daarom worden ze ook niet vergoed door de OSZ. Alleen uitneembare prothesen worden gedeeltelijk vergoed vanaf 50 jaar.

 

WORDEN CONTACTLENZEN/BRILLEN VERGOED DOOR DE OSZ?

De OSZ geeft een forfaitaire vergoeding  voor brillen e.d. voor kinderen tot 18 jaar.

  •  Tussen 18 en 65 jaar vergoedt de OSZ brillenglazen volgens de RIZIV-schalen, vanaf een dioptrie van 8,25.

Bezoek voor meer informatie de RIZIV-website.

 

  • Na de leeftijd van 65 jaar worden brillenglazen vergoed volgens de RIZIV-schalen vanaf een dioptrie van 4,25 voor ver zien en 8,25 voor dichtbij zien.
KAN MIJN KIND TEN LASTE BLIJVEN VAN OSZ NA ZIJN OF HAAR ACHTTIENDE VERJAARDAG?

Tussen 18 en 25 jaar kunnen kinderen van werknemers die aangesloten zijn bij de OSZ ten laste blijven van hun ouders, op vertoon van een schoolattest.

 Als het kind studeert, in België of elders, en een schoolattest (met uitzondering van avondonderwijs) van een officiële instelling (universiteit/hogeschool) overlegt, blijft hij/zij gedekt door de OSZ via de inschrijving van zijn/haar ouder.

(Ter herinnering: gezinstoelagen zijn van toepassing tot het kind 25 jaar wordt.)

 Bovendien kunnen ze nog 12 maanden gedekt blijven door de ziektekostenverzekering van hun ouders als ze stoppen met studeren.

 Na deze periode van 12 maanden moeten ze zich inschrijven bij hun eigen ziekenfonds en vallen ze onder het  werklooheidsstelsel.

Wat de terugbetaling van gezondheidszorg betreft, is er niets veranderd: gezondheidszorg wordt terugbetaald tegen 75% van de kosten als de zorg buiten België wordt verstrekt en tegen het RIZIV-tarief als de zorg in België wordt verstrekt.

WAT GEBEURT ER ALS MIJN WERKNEMER OVERLIJDT?

Neem rechtstreeks contact op met Pegasus.

WAT ZIJN DE VERZEKERINGS- EN BELASTINGIMPLICATIES VAN EEN EXPAT DIE TIJDELIJK TELEWERKT IN BELGIË?

Volgens de huidige Belgische wetgeving is normaal gezien iedereen die in België werkt, zelfs voor een korte periode (enkele maanden), onderworpen aan het Belgisch werknemersstelsel en dus aan de RSZ.

Als de persoon echter een arbeidsovereenkomst heeft met een plaats van tewerkstelling  buiten de EER en verzekerd is bij de OSZ, kan hij of zij telewerken in België. De RSZ “Belgische werknemers” heeft geen reden om hen te beschouwen als permanent werkend in België, tenzij een nieuwe arbeidsovereenkomst een plaats van tewerkstelling in België vermeldt.

Wat de fiscaliteit betreft hebben enkele weken in België geen invloed op de fiscale woonplaats.

Wat verzekeringen betreft verandert er niets, maar je mag niet vergeten dat Expat&Co geen medische kosten terugbetaalt in het land van herkomst.

IS HET GEGARANDEERD INKOMEN VAN ALLIANZ BELAST?

Na een periode van 30 dagen (wachttijd), te rekenen vanaf de datum van de aanvang van de arbeidsongeschiktheid, zal Allianz in principe een lijfrente uitkeren met inhouding van 22,2% roerende voorheffing, tenzij anders aangegeven (op voorwaarde dat de werknemer niet onderworpen is aan bedrijfsvoorheffing in België). Dit is niet het geval voor de betaling van een eenmalige invaliditeitspremie, waar geen roerende voorheffing wordt ingehouden. Het door Allianz toegekende pensioen, vermeerderd met enig ander pensioen verzekerd krachtens wettelijke of contractuele bepalingen, mag echter in geen geval meer bedragen dan 80% van de laatste jaarlijkse bezoldiging ontvangen door de werknemer.

 

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN OM EEN VERZEKERING TEGEN OORLOGSRISICO'S AF TE SLUITEN?

Je moet je in een land bevinden dat op het moment dat je de polis afsluit geen politieke onrust kent die kan leiden tot een gewapend conflict, of dat niet betrokken is bij een militair strijdtoneel van externe operaties.

Que faire en cas d'urgence ?

En cas de rapatriement, l'équipe d'Expat & Co se tient à disposition des expats 24 h/24, 7 j/7.

+32 (0)2 669 08 80


Dit zal sluiten in 0 seconden

Wat te doen in noodgevallen?

In geval van repatriëring staat het Expat & Co team 24u op 24 en 7d op 7 ter beschikking van expats.

+32 (0)2 669 08 80


Dit zal sluiten in 0 seconden